Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych oraz danych osobowych osób trzecich przekazanych na potrzeby współpracy jest Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia DAR z siedzibą przy ulicy Morskiej 509 (1 piętro), 81-002 Gdynia. Można kontaktować się z nami elektronicznie, e-mail: szkola@spdar.pl, oraz telefonicznie: +48 504 561 773.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się z Administratorem lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: szkola@spdar.pl.
 3. Pani/a dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności użytku publicznego i wolontariacie oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo Oświatowe, w następujących celach:
  • wspierania i rozwijania szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom życia społecznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacje prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju (art. 1 ust. 1 Ustawa Prawo Oświatowe),
  • wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny (art. 1 ust. 2 Ustawa Prawo Oświatowe),
  • rozliczania działalności gospodarczej, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz obowiązku wynikającego z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przez okres trwania umowy, a następnie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń,
  • otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Szkołę wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
  • otrzymywania drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
  • realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem/Szkołą umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także związanych z nimi rozliczeń i potrąceń składek wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy,
  • w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia roszczeń,
  • w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku podczas zajęć oraz imprez organizowanych przez Szkołę/Stowarzyszenie na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników, gości oraz ochrony mienia, przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) na podstawie art. 108 a Ustawy Prawo Oświatowe, oraz art. 222 Kodeksu Pracy.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem (pod warunkiem, że nie narusza to przepisów krajowych lub UE).
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane zostaną udostępnione podmiotom współpracującym ze Szkołą/Stowarzyszeniem, bankowi w związku z rozliczeniem. Firmom kurierskim na podstawie zawartych umów, kancelarii prawnej reprezentującej interesy Szkoły. Firmie zajmującej się obsługą informatyczną na podstawie zawartych umów. Firmie zajmującą się obsługą księgowo-kadrową, na podstawie zawartej umowy.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
 8. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.