różnorodne potrzeby uczniów

Warsztaty dodatkowe,
zajęcia terapeutyczne

Nasza oferta warsztatów dodatkowych i zajęć terapeutycznych każdego roku jest modyfikowana, udoskonalana i rozwijana. Jest różnorodna, jak nasi uczniowie.  Projektujemy zajęcia uwzględniając aktualne potrzeby konkretnych dzieci oraz efekty osiągnięte w poprzedzającym roku szkolnym.

Program budowania przyjaźni

Cykl zajęć integracyjnych umożliwiający dzieciom bliższe poznanie kolegów i koleżanek z klasy. Na tych lekcjach w sposób nieszablonowy skupiamy uwagę na potrzebach i zainteresowaniach innych osób, uczymy się empatii. Budujemy swoje kompetencje werbalne poprzez charakteryzowanie swoich rówieśników oraz nabywamy nowe doświadczenia poznając pasję naszych przyjaciół.

Bezpieczeństwo w sieci

Zajęcia poruszające różnorodną tematykę związaną z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Mają na celu przeciwdziałanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów, podnoszenie ich świadomości i chronienie przed staniem się zarówno ofiarą, jak i sprawcą cyberprzemocy, a także przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień behawioralnych od mediów cyfrowych i gier komputerowych/mobilnych. Uczniowie poznają różnorodne zagrożenia związane z korzystaniem z mediów cyfrowych oraz sposoby prawidłowego reagowania i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Program rozwoju kreatywności

Zajęcia zachęcające dzieci do niestandardowego i twórczego myślenia. To właśnie podczas tych lekcji możemy poczuć się wolni od ograniczeń jakie niesie ławka i sytuacja szkolna. Wszystkie odpowiedzi są ciekawe i prawidłowe. Kreatywność nie zna granic i nie da się jej zmierzyć. Przekonajmy się co potrafi nasz umysł, będąc wolnym od schematów. Podczas tych zajęć rozwijając twórcze myślenie kształtujemy swoją osobowość, przejawiamy większą inicjatywę i jesteśmy odważniejsi i bardziej samodzielni w poszukiwaniu rozwiązań.

Efektywne uczenie się

Celem zajęć jest wspieranie procesu samokształcenia uczniów z wykorzystaniem różnorodnych technik uczenia się. Podczas zajęć odbywa się diagnoza potrzeb oraz indywidualnych stylów uczenia się poszczególnych dzieci, a następnie dobieranie odpowiednich metod samodzielnej nauki. Uczniowie poznają także podstawowe zasady rządzące procesem uczenia się oraz techniki podnoszenia skuteczności samodzielnej pracy, planowania pracy i zarządzania sobą w czasie. Program zajęć obejmuje także prezentację różnorodnych technik uczenia się (m. in. mnemotechniki, notatki wizualne, mapy myśli, gamifikację, techniki aktywne) i kształtowanie umiejętności korzystania z nich w praktyce podczas samodzielnej nauki.

Kreatywne pisanie

Zajęcia rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie poprzez aktywność literacką, a także ćwiczenia wyzwalające kreatywność oraz innowacyjność. Ich celem jest również tworzenie przestrzeni dla realizowania i uwalniania naturalnej potrzeby ekspresji twórczej. Uczniowie doskonalą też umiejętność redagowania spójnych, logicznych oraz poprawnych językowo i formalnie wypowiedzi pisemnych.

Łamigłówki

Zajęcia mają na celu rozwijanie u uczniów logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnorodnych zagadek, rebusów i łamigłówek, układanie układanek logicznych oraz uczestnictwo w grach logicznych, dydaktycznych i edukacyjnych stymulujących procesy myślowe. Różnorodna i atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem lubianych przez uczniów metod i technik dydaktycznych oraz bazująca na zainteresowaniach poszczególnych dzieci ma na celu wspieranie rozwoju ciekawości poznawczej i wzbudzenie w uczniach motywacji do nauki logicznego myślenia.

Sztuka prezentacji i autoprezentacji

Zajęcia skupiające się na kształtowaniu umiejętności wypowiadania się oraz właściwego doboru treści wypowiedzi w celu zainteresowania słuchacza. Na tych zajęciach poznamy również znaczenie mowy ciała i poćwiczymy ją w praktyce. Nauczymy się patrzeć na odbiorców naszego komunikatu i wyciągać wnioski z obserwacji.

Moje miasto

Program uczący radzenia sobie w sytuacjach społecznych wykraczających poza teren szkoły. Jedne z najważniejszych zajęć w naszej szkole, ponieważ przygotowują dzieci i młodzież do „prawdziwego” życia. Podczas lekcji będziemy przywoływać i ćwiczyć szereg sytuacji społecznych, które mogą się wydarzyć poza szkołą. Po opanowaniu właściwego zachowania podczas sytuacji ćwiczeniowej, wychodzimy „na miasto”, żeby sprawdzić, czy w rzeczywistości pójdzie nam tak samo świetnie. Podczas tych zajęć bardzo duży nacisk kładziemy na samodzielność podejmowanych decyzji.

Program rozwoju emocjonalnego

Budowanie wrażliwości emocjonalnej i wiedzy o emocjach. Brak zrozumienia emocji drugiego człowieka prowadzi niekiedy do frustracji. Podobnie jak to, kiedy inni nie rozumieją co czujemy i co chcemy wyrazić zachowując się w jakiś konkretny, czasem dziwaczny sposób. Z tymi i innymi trudnościami, jakie możemy napotkać rozmawiając o emocjach zmierzymy się realizując zajęcia z programu rozwoju emocjonalnego.

Savoir-vivre

Zajęcia uczące zasad dobrego wychowania, przede wszystkim w praktyce. Tu przekonamy się, że trzymanie pewnych standardów zachowania może dawać wiele satysfakcji. Dowiemy się ,że drób rękami możemy zjeść tylko w domu, jakich butów nie należy wkładać do garnituru oraz kiedy powinniśmy zapukać do drzwi i nie czekać na zaproszenie. Postaramy się zrozumieć, dlaczego pytanie o wiek jest nie na miejscu i co to znaczy dyskrecja.

Programowanie z LEGO

Zajęcia wprowadzają uczniów w świat programowania przy wykorzystaniu atrakcyjnych, napędzanych silnikiem konstrukcji z klocków Lego. Podczas zajęć zbudujemy między innymi batyskaf, model astronomiczny, łazika marsjańskiego czy żurawia. Wszystko w oparciu o kompleksowe rozwiązania firmy RoboCamp.

Arteterapia

Zajęcie mają na celu poznanie różnych dziedzin arteterapii (terapii poprzez plastykę, rękodzieło, muzykę, elementy dramy, ruch). Uwrażliwianie na sztukę, zaznajomienie z różnymi jej formamiIch integralną częścią jest nauka rozpoznawania, nazywania oraz wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie, kształtowanie postawy otwartości i empatii wobec drugiego człowieka.Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i pozytywnych wartości w dziełach sztuki (i pracach uczestników warsztatów). Nabywanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

Biblioterapia

Zajęcia oparte na pracy z tekstem (literackim oraz użytkowym) w celu podnoszenia samoświadomości, budowania poczucia własnej wartości, rozwijania asertywności i empatii, a także umiejętności rozumienia własnych emocji oraz umiejętności twórczego i konstruktywnego rozwiązywania problemów. W programie zajęć poruszane są również ważne problemy społeczne, takie jak tolerancja, ekologia czy zdrowy styl życia.

Cząstka kosmosu

Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów. Zajęcia oparte na metodyce Marii Montessori przedstawiają dzieciom zagadnienia m.in. z dziedzin: astronomii, botaniki, geografii oraz kultury. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania.

Edukacja seksualna

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi: relacji, zdrowia oraz higieny, dojrzewania oraz szeroko pojętej seksualności człowieka, aby mogli oni w sposób aktywny, świadomy i bezpieczny uczestniczyć w życiu społecznym.

Eksperymenty chemiczne

Zajęcia oparte są na eksperymencie wykonywanym przez samych uczniów bądź na obserwacji doświadczenia, jeśli wymagają tego zasady zachowania bezpieczeństwa. Tematyka obejmuje prawa i zjawiska chemiczne przedstawione w dostępnej formie. Zajęcia mają na celu rozbudzenie naukowego podejścia do obserwowanych zjawisk oraz ciekawości i chęci wyjaśnienia tych zjawisk. Uczniowie maja okazje lepiej poznać substancje chemiczne spotykane na co dzień. Zajęcia rozwijają zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych, uczą współpracy w grupie oraz zasad BHP w pracy laboratoryjnej.

English Tea

Angielski od kuchni. Poznajemy świat smaków. Celem zajęć jest powtarzanie słownictwa angielskiego z zakres przyborów kuchennych oraz produktów spożywczych, obróbki produktów i procesów towarzyszących gotowaniu. Pojawiają się nowe zwroty, a my utrwalamy je. Usprawniamy manualnie, planowanujemy działania, rozwijamy zmysły.

Koło miłośników gier

Zajęcia wykorzystujące różnorodne gry planszowe, karciane i towarzyskie do kształtowania umiejętności społecznych. Uczniowie rozwijają kompetencje związane ze spędzaniem czasu w grupie rówieśniczej, takie jak umiejętność dzielenia uwagi, czekania na swoją kolej, aktywne spędzanie wolnego czasu, zainteresowanie interakcją z rówieśnikami, inicjowanie kontaktu, współpraca (gry kooperacyjne), zdrowa rywalizacja i fair play, radzenie sobie z porażką czy samokontrola i panowanie nad emocjami (gry oparte na rywalizacji).

Warsztaty dziennikarskie

Poprzez udział w Projekcie edukacyjnym "Junior Media" uczniowie tworzą własną gazetę i poznają funkcjonowanie redakcji. Zapoznają się z pracę dziennikarza, reportera i redaktora, a także mają szansę zdobyć ciekawe doświadczenia i na łamach gazety zaprezentować swoje zdolności i swoją twórczość (artykuły, teksty literackie, prace plastyczne, grafiki itp). Warsztaty dziennikarskie prowadzone w ramach projektu realizują szereg celów terapeutycznych, takich jak rozwijanie zainteresowania działalnością prospołeczną, przełamywanie barier społecznych i komunikacyjnych, rozwijanie umiejętności współpracy i budowania kompromisu, konstruktywnego spędzania wolego czasu, wyrażania własnej opinii, kreatywności, planowania pracy, zarządzania czasem, odpowiedzialności oraz przydatnych w życiu codziennym kompetencji społecznych i osobistych. Zajęcia są także nastawione na podnoszenia poczucia własnej wartości uczniów poprzez umożliwienie odnoszenia sukcesów i prezentowania talentów.

Relaksacja

Zgłębianie sposobów i możliwości wyciszenia, wyhamowania, kontaktu z przyjemnymi i relaksującymi dźwiękami. Rozwijanie zdolności do odpoczynku i wyciszenia, poszukiwania własnych preferencji relaksu, kontakt z emocjami oraz oddechem. Wykorzystywanie dźwięków muzycznych i pozamuzycznych w poszukiwaniu komfortu psychofizycznego oraz trening koncentracji na jednej modalności zmysłowej.

Terapia ręki

Zajęcia z Terapii Ręki mają na celu usprawnienie pracy kończyny górnej poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. Wykonywane ćwiczenia mają na celu poprawienie funkcjonowania i doskonalenia precyzji ruchów, co pozytywnie wpłynie na naukę i jakość pisma. Podczas zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha oraz grzbietu, zwiększają zakres pracy kończyny górnej (ćwiczenia rozruchowe, manualne, manipulacyjne) oraz uczą się prawidłowej postawy podczas pisania - właściwe siedzenie, ułożenie kartki/zeszytu.

Zespołowość

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności związanych z przedmiotem: poczucia rytmu, ekspresji, gry na prostych instrumentach melodycznych oraz pianinie, a nader wszystko,  doskonalenie umiejętności społecznych: współpracy w grupie, podziału zadań, koncentracji na zadaniu, radzenia sobie z frustracją i rozwijania umiejętności pracy zadaniowej.

Neurofeedback

Neurofeedback jest metodą usprawniania pracy mózgu, a co za tym idzie funkcjonowania dziecka, poprzez dostarczanie mu informacji zwrotnych o zmianach w poziomie skupienia i napięcia emocjonalnego wynikających ze zmian w aktywności elektromagnetycznej mózgu. Trening to nauka wpływania na generowane przez mózg fale o różnym zakresie częstotliwości, odpowiadających różnym stanom aktywności i świadomości. Poszczególne fale odzwierciedlają skupienie uwagi, poziom stresu, niepokój, świadczą też o gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji. Podczas treningu prosty program przekształca zapis EEG w zrozumiały dla dziecka obraz wideo-gry i dostarcza mu dźwiękowych wzmocnień, kiedy udaje się osiągnąć pożądany stan koncentracji i relaksu. Metoda jest skuteczna w obniżaniu stresu i napięcia emocjonalnego, zmniejszaniu impulsywności, nadruchliwości i napięcia mięśniowego, a także poprawianiu koncentracji, tempa pracy i odporności na dystraktory.

Logopedia

W trakcie zajęć logopedycznych pracujemy głównie nad podniesieniem poziomu zdolności inicjowania lub podtrzymania kontaktu werbalnego. Zajmujemy się sferą emisji głosu, dlatego ćwiczymy intonację, tempo, rytm i akcent mowy dziecka.Ważnymi elementami do pracy z dziećmi  jest używanie odpowiedniego tonu głosu i intonacji charakterystycznej dla zadawania pytań. Charakterystyką każdego języka jest struktura gramatyczna, która u dzieci często bywa zaburzona dlatego staramy się ją poprawić. W sytuacji zdiagnozowanej wady wymowy prowadzimy konkretną terapię dotyczącą zaburzonej głoski (np.szereg szumiący- sz,ż,cz,dż; głoska "r”). Dbamy o wzbogacanie umiejętności komunikowania się dzieci z innymi osobami oraz rozumienia komunikatów zwrotnych ze świata.

Hipoterapia


Hipoterapia jest powszechnie znaną metodą wspomagającą nie tylko sprawność ruchową dziecka, ale również emocjonalną i społeczną. Oparta jest na pracy dziecka ze specjalnie przygotowanym koniem, odbywającą się pod opieką odpowiednio przygotowanego terapeuty. Wpływa na koordynację i równowagę, podnosi ogólną sprawność, stymuluje uwagę i normalizuje napięcie mięśniowe.

Uwaga!

Zajęcia rozwijające umiejętność koncentracji uwagi z elementami treningu uważności oraz relaksacji. W trakcie zajęć wykorzystywana jest m.in. metoda „Uwaga, to działa!” Eline Snel oraz gry i zabawy zaprojektowane przez Susan Kaiser Greenland.

zapraszamy do kontaktu

Rekrutacja

Kluczem do stworzenia klasy, w której uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał jest właściwy dobór dzieci. Dlatego tworzymy klasy możliwie jednorodne do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania.

dowiedz się więcej